Portál otvorených dát RÚVZ Topoľčany

Otvorena vlada

 

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento portál má slúžiť pre občanov, podnikateľov, tretí sektor, ale aj pre samotnú verejnú správu. Umožní sa tým lepší prístup k informáciám, pretože sa na jednom mieste zhromaždia informácie o umiestnení dát verejnej správy vhodných na ďalšie spracovanie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že stačí, ak verejná správa poskytne kvalitné dáta a samotní občania vytvoria používateľsky atraktívne koncepty a aplikácie. Rovnako sa potvrdilo, že významným užívateľom zverejnených dát a novovytvorených aplikácií sú samotné inštitúcie verejnej správy.

data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne užitočné dáta z internetu, o ktorý sa starajú ľudia z komunity. Môžete tu zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať v dátach, ktoré zozbierali iní. Podľa typu dát (a formy použitia) je data.gov.sk katalóg schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi.

Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát - Otvorena vlada

 

Datasety uverejňované RÚVZ Topoľčany

Názov datasetu

Umiestnenie datasetu (link) v XML formate

Objednávky tovarov a služieb

2015  2016  2017  2018  2019  2020
  2021  2022  2023

Faktúry za tovary a služby

2015  2016  2017  2018  2019  2020  
2021  2022  2023

Register odborne spôsobilých osôb (2004 - 2022):

-          na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení.

-          na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

-          na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

-          na epidemiologicky závažné činnosti pre prácu pri výrobe kozmetických výrobkov

XMLxml

Register odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami za rok 2007

XMLxml