Hygiena životného prostredia a zdravia

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia sa zaoberá ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia vo vzťahu k životným podmienkam, životnému prostrediu a spôsobu života populácie i jednotlivcov. Predmetom jeho skúmania sú tie aspekty ľudského zdravia a chorôb, ktoré sú určované životnými podmienkami a životným prostredím.

Hlavnými úlohami sú :

·         zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním takých podmienok životného prostredia, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane zdravia človeka, jeho zdravému vývoju, fyzickej a psychickej pohode

·         spolupráca s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie, klinickými a medicínskymi odbormi, orgánmi rezortu životného prostredia, štátnej správy a samosprávy,...

Ako metódy práce sú využívané:

·         štátny zdravotný dozor

·         monitoring na báze vybraných ukazovateľov životného prostredia a zdravia,

·         terénne prieskumy

·         výsledky laboratórnych analýz, merania fyzikálnochemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov

·         metódy environmentálnej epidemiológie

Najväčšia pozornosť sa venuje:

·         monitoringu kvality pitnej vody u spotrebiteľa

·         monitoringu kvality vody na prírodných kúpaliskách 

·         kontrole kvality vody na umelých kúpaliskách 

·         posudzovaniu návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky a dozor počas prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, zdravotníckych, rekreačných, sociálnych, telovýchovno-športových, kultúrnych a ubytovacích zariadení, vrátane podmienok bývania,
Informácie o vode na kúpanie na stránke http://vodanakupanie.sazp.sk:

Iné informácie na www: