Vitajte na našich stránkach


 !!!  U P O Z O R N E N I E   -   N E P R E H L I A D N I T E  !!!

V čase pandémie pokladnica RÚVZ neprijíma žiadnu hotovosť, využite možnosť platby e-kolkom alebo na základe platobného predpisu – bankovým prevodom. Za pochopenie Vám ďakujeme.

banner.jpeg

warning-icon.pngVšetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné vyplniť vyššie uvedený online formulár.Manuály pre "gastro" sektor a prevádzkovateľov rôznych obchodov a služieb Aktualizované 12.10.2021

Úradná tabuľa ÚVZ SR: Aktuálne Rozhodnutia / Vyhlášky

Nahlasovanie porušovania protiepidemických opatrení na RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch

Užívateľský dotazník spokojnosti so službami RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch

Usmernenie k prevádzkovaniu závodného stravovania počas pandémie ochorenia COVID – 19

ÚVZ SR: Prehľad opatrení platných od septembra 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška

ÚVZ SR: Zmeny pri príchode zo zahraničia a pri organizovaní hromadných podujatí

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - výnimky.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - jasle, škôlky, školy.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška.

Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby

Usmernenie ÚVZ SR v nadväznosti na niektoré vzniknuté otázky zo strany prevádzkovateľov v súvislosti s vydaným opatrením ÚVZ SR zo dňa 05.05.2020 č.: OPL/3795/2020.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov.

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport.

Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Termín účinnosti od 22.04.2020.

Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok

Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti.

ÚVZ SR: Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR - 23.marca 2020.

Doplnenie opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb.

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb.

Verejná vyhláška - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa §12 ods. 2 písm. b) a f) a §48 ods. 4 písm. l) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejná vyhláška - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejná vyhláška - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov.

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19.

Infografiky a štandardné postupy COVID-19.

Informácie ku COVID-19 (koronavírus)

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať počas pracovnej doby od 8.00 hodiny - 15.00 hodiny v pracovných dňoch na našom tel. čísle:

038/532 63 91   alebo   0948 206 576

alebo na e-mail adrese:

to.epid@uvzsr.sk

Odpovede na Vaše e-mail správy budú priebežne vybavované počas pracovnej doby, ktorá je Pondelok – Štvrtok: 7.00 hodiny - 15.00 hodiny a Piatok 7.00 hodiny - 14.00 hodiny.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Podrobnejšie informácie, tel. čísla na call centrá v sídle krajov a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom COVID-19 nájdete na stránkach www.uvzsr.sk.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčanoch bol zriadený dňa 1.1.2004 zákonom NR SR č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sídlo RÚVZ je v Topoľčanoch na Ul. Stummerovej č. 1856.

Poslanie a predmet činnosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečuje činnosti uvedené v zák. č. 355/2007 Z.z. a rozhoduje vo veciach podľa zák. NR SR č.152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. RÚVZ zabezpečuje na území regiónu Topoľčany výkon štátneho zdravotného a potravinového dozoru v oblasti starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky,vrátane opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu sa prenosných chorôb, mimoriadnych opatrení pri epidémiách a opatrení proti vzniku hromadne sa vyskytujúcich ochorení. Ďalej sleduje kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia a hodnotí ich vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Monitoruje stav verejného zdravia, pripravuje informácie pre štátny zdravotný dozor, realizáciu štátnej zdravotnej politiky, informuje obyvateľstvo o stave verejného zdravia a vykonáva účelnú výchovu obyvateľov ku zdraviu. Na základe získaných poznatkov a podľa požiadaviek dáva podnety, resp. pripravuje podklady pre rozhodovanie orgánov štátnej správy.

Právne postavenie organizácie

  • RÚVZ je samostatnou rozpočtovou organizáciou, tvorí jednotný funkčný, organizačný a hospodársky celok.
  • RÚVZ vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov.
  • RÚVZ je financovaný zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR.

    
Register ponúkaného majetku štátu

     Dokument - História hygienickej služby v Topoľčanoch


Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť sú po telefonickom dohovore poskytované v rámci úradných hodín na príslušných oddeleniach.

Úradné hodiny - Odborné pracoviská

Pondelok

 8.00h.

-

14.00h.

Utorok

 8.00h.

-

14.00h.

Streda 

 8.00h.

-

14.00h.

Štvrtok

 8.00h.

-

14.00h.

Piatok  

 8.00h.

-

14.00h.

 

 

Sobota

zatvorené

Nedeľa

zatvorenéV čase pandémie pokladnica RÚVZ neprijíma žiadnu hotovosť, využite možnosť platby e-kolkom alebo na základe platobného predpisu – bankovým prevodom. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Úradné hodiny - Podateľňa

Pondelok

 8.00h.

-

14.00h.

Utorok

 8.00h.

-

14.00h.

Streda 

 8.00h.

-

14.00h.

Štvrtok

 8.00h.

-

14.00h.

Piatok  

 8.00h.

-

14.00h.

 

 

Sobota

zatvorené

Nedeľa

zatvorené
 Zaujímavé informácie nájdete na www stránke:  WHO - Svetová zdravotnícka organizácia