Kontakt na zodpovednú osobu:

 

 

Meno a Priezvisko

E-Mail

 

Mgr. Filip Jankech

 

 

zodpovedna.osoba.ruvzto@uvzsr.sk

 

 

      

 

Informačné dokumenty ohľadom ochrany osobných údajov:

 

1.      IDO §19 a 20 IS personalistika a mzdy-uchádzači o zamestnanie

2.      IDO §19 a 20 IS kamerový systém- oprávnený záujem

3.      IDO §19 a 20 IS evidencia obchodných partnerov

4.      IDO §19 a 20 IS účtovné doklady fakturácia

5.      IDO §19 a 20 IS zverejňovanie zmlúv

6.      IDO §19 a 20 IS posudková činnosť

7.      IDO §19 a 20 IS štátny zdravotný dozor

8.      IDO §19 a 20 IS choroby z povolania

9.      IDO §19 a 20 IS register odbornej spôsobilosti

10.      IDO §19 a 20 IS prevencia ochorení a iných porúch zdravia

11.      IDO §19 a 20 IS žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

12.      IDO §19 a 20 IS podnety a podania

13.      IDO §19 a 20 IS sťažnosti

14.      IDO §19 a 20 IS priestupky

15.      IDO §19 a 20 IS epidemiologické vyšetrenie

16.      IDO §19 a 20 IS správa registratúry

17.      IDO §19 a 20 IS sťažnosti štátnych zamestnancov

18.      IDO §19 a 20 súhlas so spracúvaním osobných údajov

19.      IDO §19 a 20 - PROJEKT COSI

20.      IDO §19 a 20 IS dochádzkový systém