Vitajte na našich stránkach.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčanoch bol zriadený dňa 1.1.2004 zákonom NR SR č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sídlo RÚVZ je v Topoľčanoch na Ul. Stummerovej č. 1856.

Poslanie a predmet činnosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečuje činnosti uvedené v zák. č. 355/2007 Z.z. a rozhoduje vo veciach podľa zák. NR SR č.152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. RÚVZ zabezpečuje na území regiónu Topoľčany výkon štátneho zdravotného a potravinového dozoru v oblasti starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky,vrátane opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu sa prenosných chorôb, mimoriadnych opatrení pri epidémiách a opatrení proti vzniku hromadne sa vyskytujúcich ochorení. Ďalej sleduje kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia a hodnotí ich vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Monitoruje stav verejného zdravia, pripravuje informácie pre štátny zdravotný dozor, realizáciu štátnej zdravotnej politiky, informuje obyvateľstvo o stave verejného zdravia a vykonáva účelnú výchovu obyvateľov ku zdraviu. Na základe získaných poznatkov a podľa požiadaviek dáva podnety, resp. pripravuje podklady pre rozhodovanie orgánov štátnej správy.

Právne postavenie organizácie

  • RÚVZ je samostatnou rozpočtovou organizáciou, tvorí jednotný funkčný, organizačný a hospodársky celok.
  • RÚVZ vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov.
  • RÚVZ je financovaný zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR.

     Register ponúkaného majetku štátu

     Dokument - História hygienickej služby v Topoľčanoch


 Zaujímavé informácie nájdete na www stránke